آدرس : ميدان ونك بزرگراه حقاني نرسيده به چهارراه جهان كودك پلاك 47
تلفن : 15-88886113
آدرس رايانامه : salamdokhtaraneh yahoo com